Stanovy

Stanovy občianskeho združenia s názvom Futbalový klub Zlaté Klasy
ČLÁNOK I. Základné ustanovenia

1. Názov občianskeho združenia je: Futbalový klub Zlaté Klasy (ďalej len „Občianske združenie“ alebo „Združenie”).
2. Sídlo Združenia je: Športová 844/7, Zlaté Klasy, 930 39 Zlaté Klasy, Slovenská republika.

ČLÁNOK II. Právna povaha postavenie Združenia

1. Občianske združenie je mimovládny neziskový subjekt, ktorý vykonáva svoju činnosť a pôsobnosť na území Slovenskej republiky, pričom je právnickou osobou, ktorá ma vlastnú právnu subjektivitu.
2. Občianske združenie je v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o športe“) športovým klubom.
3. Občianske združenie je založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov. Svoju činnosť vykonáva na základe tohto zákona, týchto stanov a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

ČLÁNOK III. Ciele a úlohy Združenia

1. Hlavným cieľom združenia je združovanie občanov v oblasti športu, najmä futbalu. Ďalším cieľom združenia je podporovať všeobecne prospešné aktivity v spoločnosti, najmä; výchova a vzdelávanie, podpora kultúry a športu ako takého, ochrana životného prostredia, podpora dospelých a mládeže v zdravom životnom štýle a vytváranie podmienok na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti v akejkoľvek činnosti v súlade so stanovami.
2. Činnosť združenia sa realizuje najmä:
a) usporadúvaním prednášok, školení, seminárov, kurzov a vedeckých konferencií
b) organizovaním záujmových, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
c) poskytovaním informačných a odborných služieb pre verejnosť
d) vzdelávacími, odbornými a diskusnými akciami a aktivitami
e) aktivitami v oblasti ochrany a podpory zdravia
f) spoluprácou s inými podobnými domácimi a zahraničnými subjektmi
g) propagovaním svojej činnosti
h) finančnou podporou prostredníctvom finančných príspevkov
i) materiálno – technickou podporou
j) tvorbou a realizáciou akýchkoľvek všeobecno-prospešných projektov na území SR a v zahraničí, v súlade s právnym poriadkom daných krajín a v súlade a so záujmami združenia.

ČLÁNOK IV. Členstvo v Združení

1. Členstvo v Združení je dobrovoľné.
2. Členom Združenia sa môže stať:
a) občan Slovenskej republiky, alebo
b) občan iného členského štátu Európskej únie, alebo
c) občan inej krajiny, ak má platné povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky, a
d) súhlasí so stanovami združenia.
3. O prijatí za člena rozhoduje predsedníctvo. Na prijatie za člena nie je žiadny právny nárok.
4. Členský príspevok do združenia je povinný. O jeho výške a dátume splatnosti rozhoduje každoročne predsedníctvo a to vždy na zasadnutí, ktoré sa uskutoční ako prvé v poradí v kalendárnom roku.
5. Členstvo zaniká:
a) vystúpením člena,
b) smrťou člena alebo vyhlásením za mŕtveho
c) zánikom združenia,
d) vylúčením člena na základe rozhodnutia predsedníctva,
e) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o odsúdení za úmyselný
trestný čin.

ČLÁNOK V. Práva a povinnosti členov Združenia

1. Člen Združenia má právo:
a) voliť a byť volený do orgánov združenia,
b) podieľať sa na činnosti združenia,
c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a návrhmi.
2. Člen združenia má povinnosť:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) plniť uznesenia orgánov združenia,
c) prispievať k naplneniu cieľov združenia podľa čl. III.
d) dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo Zákona o športe.

ČLÁNOK VI. Orgány Združenia

1. Orgány Združenia sú:
a) Členská schôdza
b) Predsedníctvo
c) Predseda, tajomník a vedúci mužstva – štatutárny orgán
2. Členská schôdza je najvyšší orgán združenia a skladá sa zo všetkých členov združenia. Členská schôdza sa schádza raz za rok. Členskú schôdzu zvoláva a vedie predsedníctvo resp. poverený člen predsedníctva.
3. Členská schôdza:
a) schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny
b) volí a odvoláva predsedu, vedúceho mužstva a tajomníka
c) rozhoduje o zrušení združenia alebo o jeho zlúčení s iným občianskym združením
4. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak ju zvolalo predsedníctvo a je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Na platné prijatie uznesenia členskej schôdze je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.
5. Predsedníctvo je najvyšší výkonný orgán združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi.
6. Predsedníctvo tvoria predseda, vedúci mužstva a tajomník. Predseda, vedúci mužstva a tajomník sú volení členskou schôdzou na štyri roky.
7. Vedúci mužstva a tajomník zastupujú, každý samostatne, predsedu v neprítomnosti alebo na základe jeho poverenia v plnom rozsahu jeho práv a povinností.
8. Predsedníctvo sa schádza najmenej dvakrát do roka, prípadne podľa potreby. Schôdze predsedníctva zvoláva a vedie predseda.
9. Predsedníctvo:
a) riadi a organizuje činnosť združenia medzi zasadnutiami členskej schôdze
b) zvoláva členskú schôdzu
c) schvaľuje program združenia na najbližšie obdobie,
d) pripravuje návrh stanov a ich zmeny
e) schvaľuje vnútorný poriadok združenia a jeho zmeny, v prípade, že takýto existuje
f) rozhoduje o prijatí člena a jeho vylúčení zo združenia
g) na prvej schôdzi poveruje člena predsedníctva plnením povinností a úloh na konkrétnom úseku
10. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov; na platné prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov predsedníctva.
11. Predseda kontroluje plnenie úloh jednotlivými funkcionármi združenia.
12. Tajomník zabezpečuje organizačné, technické a administratívne úlohy spojené s činnosťou
združenia a vedie účtovnú evidenciu. Tajomník zodpovedá za hospodárenie združenia.

ČLÁNOK VII. Štatutárny orgán

1. Štatutárnym orgánom združenia sú predseda, vedúci mužstva a tajomník. Jednotlivý členovia štatutárneho orgánu konajú v mene združenia samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu združenia pripoja svoj vlastnoručný podpis a funkciu.

ČLÁNOK VIII. Hospodárenie Združenia

1. Hospodárenie Združenia sa riadi platnými právnymi predpismi.
2. Hospodárenie sa uskutočňuje na základe rozpočtu schváleného Predsedníctvom.
3. V prípade, ak by združenie bolo v kalendárnom roku prijímateľom verejných prostriedkov, je povinné mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom, len ak je naplnený niektorý z bodov v § 9 ods. 4 Zákona o športe.
4. Združenie hospodári s vlastným majetkom. Majetok združenia tvoria dary od fyzických osôb a právnických osôb, dotácie a granty od právnických osôb zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, príjmy z členského, príjmy a výnosy z činnosti alebo majetku združenia, ako aj ostatné príjmy (napr. účastnícke poplatky získané z podujatí organizovaných združením a pod.)

ČLÁNOK IX. Prechodné ustanovenia

1. Pôsobnosť orgánov združenia do ustanovujúcej členskej schôdze vykonával prípravný výbor. Prípravný výbor zabezpečil zaregistrovanie združenia a jeho stanov na Ministerstve vnútra SR a zvolanie ustanovujúcej členskej schôdze.
2. Štatutárnym orgánom združenia bol do zvolenia predsedu združenia splnomocnenec prípravného výboru.